سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

دیدارمدیرکل با کارکنان واحد ترابری مرکز همزمان با 26آذر روز ملی حمل ونقل - نمایشگر محتوای خبر

 

 

دیدارمدیرکل با کارکنان واحد ترابری مرکز همزمان با 26آذر روز ملی حمل ونقل

 
محسن نصرپورمدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی به مناسبت  26آذرروز ملی حمل ونقل ضمن حضور در واحد ترابری با مدیر وکارکنان این واحد دیدار کرد.
نصرپور با بیان اینکه در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‏شود، افزود: حمل و نقل، با ایفای نقش رابط میان بازار تولید و بازار مصرف، به مثابه پایه های پلی است که بخش‏های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می‏کنند.
وی بااشاره به اهمیت این واحد در رسانه ملی گفت: باتوجه به گستره برنامه سازی و نیاز مستمر به حمل ونقل تجهیزات پرتابل برنامه سازی وپخش زنده و سایر بخشهای فنی مانند مخابرات و فرستنده های محلی، همکاران این واحد با وجود تمام کمبودها و فشار کاری، نهایت همکاری را با بخش های مختلف مرکز بعمل می آورند که امروز فرصت مناسبی جهت تقدیر از آنهاست.
مدیرکل مرکز رعایت اصل ایمنی وپیشگیری از حوادث جاده ای <حفظ جان وحرمت کارکنان وبه موقع رساندن آنها.انجام صحیح وبه موقعوظایف محوله درچهارچوب ضوابط وقوانین سازمان.رعایت بهداشت فردی وبهداشت محیط کار.جلوگیری ازاسراف وهدررفتن منابع .امکانات وتجهیزات وارائه تصویرشایسته ای ازمرکزوحوزه ترابری رااز مهمترین وظیفه  کارکنان واحد ترابری دانست. 
محسن نصرپور.درمقابل پیگیری وپرداخت به موقع حق وحقوقات قانونی .آموزش لازم ومستمرجهت انجام صحیح امور.تعامل وارتباط شایسته مبتنی براحترام لازم.پیگیری ورفع نیازهای معیشتی.رعایت عدالت درتوزیع اضافه کارهاوماموریت ها.تشویق نیروهای پرتلاش وفعال .پیگیری اموربیمه وارائه خدمات بهتروبیشتردرحدمقدورات سازمان راازوظایف مرکزبرشمرد
در ادامه این دیدار با اهداء هدایایی از خدمات همکاران این واحد تقدیر به عمل آمد.