Skip to Content

ارائه طرح پژوهشي اثرچاي سبزدر جلوگيري از آسيب‌هاي امواج تلفن‌هاي همراه

ارائه طرح پژوهشي اثرچاي سبزدر جلوگيري از آسيب‌هاي امواج تلفن‌هاي همراه

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در طرح پژوهشی دریافتند چای سبز می‌تواند مانع آسیب‌های امواج تلفن همراه شود.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در تشریح جزئیات این پژوهش گفت: در این طرح تحقیقاتی با عنوان «اثر چای سبز در مهار آسیب‌های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه (940 مگا هرتز) بر اریتروسیت‌های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نرِ بالب سی» مشخص شد چای سبز با خواص آنتی‌اکسیدانی خود می‌تواند از بروز برخی آسیب‌های کروموزومی جلوگیری کند.

دکتر طوسی افزود: در این پژوهش اثر چای سبز در مهار آسیب‌های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه به مدت چهار روز، روزانه سه ساعت، بر روی اریتروسیت‌های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نرِ بالب سی، بررسی شد.

او گفت : در این مطالعه تجربی– آزمایشگاهی، 40 سر موش به طور تصادفی در پنج گروه شامل کنترل (شرایط طبیعی اتاق پرورش حیوانات)، شاهد آزمایشگاهی(شرایط آزمایشگاهی فاقد امواج تلفن‌های همراه)، تجربی 1 (قرارگیری در معرض امواج تلفن همراه)، تجربی 2 (تزریق صفاقی عصاره چای سبز به مدت پنج روز و قرارگیری در معرض امواج) و تجربی 3 ( تزریق عصاره به مدت پنج روز و قرار گیری در معرض امواج تلفن همراه) تقسیم بندی شد.

بگفته وی نتایج نشان دهنده این بود که امواج ساطع شده از تلفن‌های همراه همواره سبب ایجاد آسیب‌های کروموزومی در اریتروسیت‌های پلی کروماتیک مغز استخوان موش بالب سی می‌شود، لیکن چای سبز اثر مهارکنندگی داشته است و آسیب‌های کروموزمی را کاهش می ‌دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد افزود : این تحقیق را دکتر جواد بهارآرا، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و زهرا زاهدی‌فر، دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه، با همکاری دکتر ناصر مهدوی، استاد و دکتر فرهنگ حداد، دانشیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا کردند .