بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با مرکز

ارتباط با مرکز


روابط عمومی
تلفن گویا:162, شهرستانها:38420001
پيامك:30000640
معاونت فضای مجازی
32217253
معاونت سيما
پيامك:30000625
30000638
معاونت صدا
پيامك:30000626
تلفن: 38791041
معاونت خبر
تلفن:38788003
پیامک: 30000626
باشگاه خبرنگاران جوان
تلفن: 32217237 الی 9
شرکت سروش خراسان رضوی
تلفن:38428010
38421090
تلفن مركزي (تلفنخانه)
38403001
38403007
آدرس مرکز
صداوسیمای خراسان رضوی
کدپستی: 9177671388صندوق پستی 555