افزایش حقوق دولتی، باری سنگین بر دوش معدنکاران خراسان شمالی