Skip to Content

افزایش 10 درصدی تولید انار در سبزوار

تولید انار در شهرستان سبزوار افزایش 10 درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی خبرگزاری صداوسیما مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: پیش بینی می شود امسال حدود شش هزارو 600 تن انار از افزایش 10 درصدی تولید انار در سبزوارسطح 600 هکتار از باغات این محصول در سبزوار برداشت شود که این میزان در مقایسه با پارسال افزایش 10 درصدی دارد.

منصور برغمدی در بازدید از باغات انار روستای گودآسیاب سبزواربا شاره به اقدامات ترویجی جهاد کشاورزی برای افزایش کمی کیفی تولید انار در سبزوار گفت: امسال مبارزه با کرم گلوگاه انار به صورت بیولوزیک در سطح 44 هکتار از باغات سبزوار انجام شد همچنین باغداران مسائل فنی را همچون ابدهی به موقع و استفاده از کود حیوانی راانجام دادند که منجر به افزایش تولید انار شد.

او ارقام انار سبزوار را شامل لیلی ، می خوش و رقم بومی دانست و گفت: انار سبزوار به علت کیفیت و مرغوبیت به شهرهای مشهد و تهران نیز ارسال می شود.

وی نبود صنایع بسته بندی و تبدیلی را ضعف این حوزه دانست و بر مشارکت سرمایه گذاران در این زمینه تاکید کرد.