Skip to Content

اهداء عضو در مشهد به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره داد

اهداء عضو در مشهد به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره داد

مسوول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اهداء اعضای دو بیمار مرگ مغزی به هفت بیمار نیازمند نفر خبر داد.

[اهداء عضو در مشهد به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره داد] دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز یکشنبه به نقل از 'ابراهیم خالقی' گزارش داد: در چهارصد و هشتاد و هشتمین و چهارصد و هشتاد و نهمین عمل اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی 'مصطفی آتشگاهی' 24 ساله و 'علی سبزی' 42 ساله به هفت بیمار زندگی دوباره بخشیدند.

وی گفت: مرحوم آتشگاهی که از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

او افزود: کلیه های این مرحوم به دو جوان ساکن مشهد و نیشابور که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند، به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین کبد این مرحوم در بیمارستان منتصریه به خانمی 21ساله ساکن درگز پیوند شد.

وی گفت: در چهارصدو هشتاد و نهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی نیز مرحوم 'علی سبزی' که از بیمارستان امام علی(ع) بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود پس از انجام تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

او افزود: کلیه های این مرحوم به دو زن 50 و 28 ساله ساکن مشهد و خواف به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی با اشاره به اینکه کبد این مرحوم نیز در بیمارستان منتصریه به مردی 62 ساله ساکن مشهد پیوند شد ادامه داد: همچنین قسمتی از پوست وی جهت پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.