بالغ بر 22 هزار تخلف سرعت غیر مجاز در محورهای خراسان رضوی توسط دوربین ها ثبت شد