برندگان مسابقه مردان صادق

اسامی 23 نفر از برندگان
 مسابقه مردان صادق که برای دریافت جوایز روابط عمومی
صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی
شده اند.

1-   عصمت پور موسی 0915***1990               2- حمید رضا شاه ولی0938***2844

3-زهرا آشوری0915***6811             4-رضا یوسفی0915***6044

5-فرنگیس دربهشتی0915***5886                 6-معصومه فیروز0933***7873

7- جواد حلیمی0915***4348            8-آمنه خالقی0915***6155

9-رضا یارمحمدی0915***8078                   10-زهرا تحدیدی0915***9593

11-مریم میرزایی0915***1968           12- محمد رضا سینائی0915***6712

13-فاطمه نوری0915***6303            14-مهدی صبوری0915***7259

15-فاطمه پیر دیر0938***8303          16- محسن نجفی0936***0127

17-هانیه طالبی0915***9851             18-حجت میرسعیدی0937***6577

19-اشرف حسن زاده0913***766                 20-زهرا رحمانی0915***0137

21-محمد حسینی0915***5802          22-امیر حسین حقیقت مقدم0919***1789

23- آذر دلاوری0936***1668