برندگان مسابقه مسیرطلایی - فرشتگان مهر93ماه

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان مهر93ماه اهدا می شود

مبلغ اهدایی

از

نام شرکت کننده

ردیف

500000ریال

مشهد

فاطمه موتاب

1

500000ریال

مشهد

مرجان فرزانه

2

500000ریال

قوچان

سارا کوهی

3

500000ریال

تربت حیدریه

سیده مرجان معراجی

4

500000ریال

قوچان

فاطمه مقدم

5

500000ریال

مشهد

طاهره عدالتی جوان

6

500000ریال

قوچان

معصومه خرمدلی

7

500000ریال

درگز

فاطمه صحرایی

8

500000ریال

مشهد

زهرا اسماعیل نیا

9

500000ریال

جغتای

مهناز خداشاهی

10

500000ریال

قوچان

فاطمه مقدم

11

500000ریال

مشهد

زهرارضازاده

12

500000ریال

مشهد

فاطمه زارع

13

900000ریال

کاشمر

سیماشامکانی

14

800000ریال

مشهد

خیابانی

15

900000ریال

مشهد

حسین بنایی

16

800000ریال

مشهد

اکرم سیدی

17

700000ریال

مشهد

سمانه کرمانی نژاد

18

800000ریال

خواف

فاطمه بابرکت

19

800000ریال

جغتا

محمدجغتایی

20

400000ریال

گناباد

بتول رزم آرا

21

600000ریال

مشهد

سیدجابر ابوالقاسم پور

22

500000ریال

کاشمر

اکرم قاری

23

600000ریال

مشهد

سهراب پهلوان

24

800000ریال

فریمان

مرضیه کدخدایی

25

800000ریال

مشهد

مصطفی پیروی

26

700000ریال

مشهد

محمدشیرگرد

27

700000ریال

شاندیز

محمدرضاپورعباس

28

800000ریال

مشهد

فریده جاویدی

29

800000ریال

مشهد

سیدحسین مهدی پور

30

800000ریال

گناباد

فاطمه کاملی

31

700000ریال

مه ولات

سیدعلی ابریشمی

32

600000ریال

مشهد

تکتم روحبخش

33

700000ریال

مشهد

محمدیوسف دماوندی

34

500000ریال

مشهد

تکتم طاهریان

35

600000ریال

کاشمر

زهرارضاییان

36

600000ریال

کلات

طیبه رفیعی

37