برندگان مسابقه مسیرطلایی - موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج بهمن ماه93

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج بهمن ماه93 اهدا میشود

مبلغ اهدایی

شهر

نام شرکت کننده

ردیف

2000000ریال

مشهد

مرتضی غلامی

1

2000000ریال

مشهد

فاطمه سعدی

2

2000000ریال

مشهد

معصومه تنهایی

3

1000000ریال

جغتای

رضافریمانی

4

2000000ریال

قوچان

اسماعیل راقی

5

2000000ریال

تربت جام

سوسن پرویزی

6

1000000ریال

مشهد

سیدرضارضوی راد

7

2000000ریال

مشهد

وحیده مهدی نژاد

8

1500000ریال

چکنه

حمیدنیرآبادی

9

1500000ریال

باخرز

حمیدرمضانی

10

2000000ریال

تربت حیدریه

فاطمه خوشخرام

11

1500000ریال

تربت حیدریه

محمدساعدی

12

2000000ریال

مشهد

نعیمه خوشبختان

13

1500000ریال

بردسکن

زهراحسن پور

14