برندگان مسابقه مسیرطلایی - موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دی ماه93

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دی ماه93 اهدا می شود

مبلغ اهدایی

شهر

نام شرکت کننده

ردیف

2000000ریال

مشهد

نسترن دهقان

1

1500000ریال

مشهد

فاطمه وطن دوست

2

2000000ریال

درگز

حامدرمضانپور

3

2000000ریال

مشهد

فاطمه حشمتی

4

1000000ریال

سبزوار

حسین شهیدی تبار

5

1500000ریال

مشهد

ناصرهوشمند

6

1500000ریال

مشهد

مرضیه رحمتی

7

1000000ریال

مشهد

مجتبی حسین پور

8

2000000ریال

قوچان

زکیه طالب دوست

9

2000000ریال

مشهد

مرضیه کرمیان خلخالی

10

2000000ریال

تایباد

مرضیه مالانی

11

2000000ریال

مشهد

زهراایران نژاد

12

1500000ریال

مشهد

بی بی صفیه رضوی

13