حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

بیانات رهبری: امروز آمریکا بر جنگ اقتصادی متمرکز است.

بیانات رهبری: امروز آمریکا بر جنگ اقتصادی متمرکز است.

بیانات رهبری: امروز آمریکا بر جنگ اقتصادی متمرکز است.