Skip to Content

تشکیل ۲۶۵ تعاونی با ۳ هزار فرصت شغلی

تشکیل ۲۶۵ تعاونی با ۳ هزار فرصت شغلی

در آبان امسال، 265 تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد کل اعضای تعاونی‌ها 4 هزار و 353نفر و تعداد فرصت شغلی 3 هزار و 367 نفر با سرمایه اولیه حدود 18 میلیارد ریال است.

خبرگزاری فارس: تشکیل ۲۶۵ تعاونی با ۳ هزار فرصت شغلی

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارشهای رسیده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آبان سال جاری 265 تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد کل اعضای تعاونی‌ها 4 هزار و 353 نفر و تعداد فرصت شغلی 3 هزار و 367 نفر با سرمایه اولیه حدود 18 میلیارد ریال است.

بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان خراسان رضوی با تعداد 29 تعاونی تعلق دارد و استان قم در این ماه هیچ تعاونی ثبت نشده است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب در فعالیت‌های صنعت و کشاورزی با 86 و 63 واحد هستند.

بر اساس  این گزارش، تعاونی‌های مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار با یک هزار و 318 نفر و صنعت با 638 نفر دارای بیشترین اعضا است.

همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های صنعت با یک هزار و 61 نفر  است.

در این گزارش عملکرد دو ماه مهر و آبان با یکدیگر مقایسه شده است که  تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آبان ماه امسال ( 265 واحد) در مقایسه با ماه گذشته ( 280 واحد)، کاهشی معادل 5 درصد دارد، همچنین  تعداد اعضاء افزایشی معادل 10 درصد و فرصت شغلی کاهشی معادل 9 درصد را به همراه دارد.