راه امام، در کلام رهبری

راه و اصول امام، در کلام رهبری

اسلام ناب:

اعتقاد به صدق وعده الهی:

اعتماد به اراده مردم:

► • حمایت از مستضعفین و محرومان: