جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

رعایت اصول مصرف بهینه گاز در استان - نمایشگر گزارش 5

 

 

رعایت اصول مصرف بهینه گاز در استان

گشتی در شهر و توصیه به مردم و فروشگاه ها جهت رعایت اصول مصرف گاز