Skip to Content

سفره افطاری حرم مطهر رضوی

عظیم ترین سفره افطاری در حرم امام رضا علیه السلام
میزبانی از زائران در عظیم ترین سفره جهان :
12 هزار نفر از زائران حرم مطهر رضوی، روزه خود را بر سفره حرم مطهر رضوی افطار می کنند.
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، پذیرایی از زائران حرم مطهر رضوی در قالب برنامه اکرام رضوی آغاز شده است و تا پایان این ماه مبارک حدود 360 هزار روزه دارمیهمان حضرت علی بن موسی الرضا)ع(خواهند بود.معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستانقدس رضوی در نشستی خبری یک روزپیش از آغاز ماه مبارک رمضان سفره اکرام رضوی را عظیم ترین سفره جهان برشمردو گفت: روزانه 3 هزار متر سفره در صحن هدایت پهن می شود. وی گفت: مدت زمان پذیرایی از زائران و مجاوران در طرح اکرام رضوی، تنها 8 دقیقه به طول میانجامد که در نوع خود رکوردی بی سابقه است. منبتی یکی از اصلی ترین رو شهای توزیع دعو تنامه های طرح اکرام رضوی را توزیع در منازل معرفی کرد و گفت: گرو ههایی از خدمه و خدمتگزاران، هر روز به در منازل مردم در مناطق مختلف می روند ودعو تنامه این ضیافت را بر اساس تعداد جمعیت خانوارها توزیع م یکنند، البته مناطقی که سال گذشته دعوت نامه درآ نها توزیع شده است، امثال از سیستم توزیع حذف می شوند. منبتی با اشاره به خدمات رسانی مستقیم 500 خادم در راستای اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: در طول این ماه روزانه 2هزار و 400 کیلوگرم گوشت گوسفندی و 2هزار و 400 کیلوگرم برنج و در طول ماه 30تن سبزی، 750 هزار بسته متبرک، 360هزار بطری آب معدنی و شربت و 3 هزار و500گلدان برای تزئین این سفر هها استفاده می شود. معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در ادامه به جایگاه مستضعفان در سفر ههای اکرام رضوی اشاره کرد و متذکر شد: گرو ههای خاص شامل معلولان و افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام)ره( و بهزیستی، میهمانان ثابت سفره اکرام رضوی خواهند بود، به طوری که هر شب 500 مددجو از کمیته امداد در این طرح حضور دارند.