Skip to Content

شورای گسترش با ایجاد 19رشته درمراکز آموزش عالی موافقت کرد

شورای گسترش با ایجاد 19رشته درمراکز آموزش عالی موافقت کرد

به گزارش روز سه شنبه از روابط عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری این شورا با ایجاد رشته های دوره دکتری آموزشی – پژوهشی در رشته های مهندسی صنایع رنگ، پلیمر و فرایندهای پلیمریزاسیون در پژوهشکده صنایع رنگ و رشته های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز در دانشگاه تهران، پرورش و مدیریت تولید طیوردر دانشگاه گنبد کاووس و مهندسی عمران-محیط زیست در دانشگاه صنعتی قم موافقت کرده است .

همچنین با راه اندازی رشته های کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه، مدیریت صنعتی در مرکز آموزش عالی لامرد، رشته های فناوری اطلاعات، مهندسی عمران، مدیریت بازرگانی، مدیریت اموربانکی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی در موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بین المللی چابهار موافقت شده است .

شورای گسترش آموزش عالی ایجاد رشته های کارشناسی آمار و کاربردها در دانشگاه نیشابور ، حسابداری و مهندسی صنایع در موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شهاب دانش را به تصویب رساند.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی و دوره کاردانی رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی در موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شهاب دانش موافقت قطعی به عمل آورد.