Skip to Content

ضرورت مرمت وبازسازی 1200 رشته قنات

1200رشته قنات خراسان رضوی بر اثر خشکسالی نیازمند مرمت وبازسازی فوری است .

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی ، خبرگزاری صداوسیما ، مدیرامور آب ، خاک و فنی مهندسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هر مرمت وبازسازی 1200 رشته قناتکیلومتر قنات 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد که برای مرمت و بازسازی این تعداد قنات حدود 1500 میلیارد ریال اعتبارمورد نیاز است.

محمدابراهیم بهبودی افزود: قنات های این استان با دبی تخلیه یک ملیارد و 200 میلیون متر مکعب آب سهم 19 درصدی از آبهای زیر زمینی را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: هم اکنون 6 هزار 779 رشته قنات به طول 13 هزار کیلومتر در این استان دایر است و با مرمت و بازسازی هر کیلومتر قنات در این استان معادل 47 هزار متر مکعب آب صرفه جویی می شود.

او افزود : 41 هزار رشته قنات به طول 350 هزار کیلومتر با دبی 7 تا 9 میلیارد متر مکعب در کشور وجود دارد که سهم خراسان رضوی از این تعداد قنات 16 درصد است.