طرح توانمندسازی بیماران ضایعه نخاعی در خراسان رضوی در حال اجراست