جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز برج ها - نمایشگر گزارش 5

 

 

عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز برج ها

عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز برج ها