فرکانس هاي پخش سیما

شبکه های دیجیتال شهرهای خراسان رضوی
  کانال فرکانس
مشهد 28 530
  30 546
سبزوار 28 530
جوین 28 530
جغتای 28 530
خوشاب 28 530
نیشابور 31 554
نیشابور 52 722
فیروزه 31 554
فیروزه 52 722
تربت حیدریه 29 538
زاوه 29 538
مه ولات 29 538
کلات نادر 35 588
خواف 30 546
قوچان 57 762
گناباد 33 570
بجستان 33 570
رشتخوار 33 570
باخرز 49 698
خلیل آباد 38 610
کاشمر 44 658
درگز 43 650