رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

لزوم فعاليت مطلوب احزاب و نخبگان جامعه نسبت به فرهنگ سازی مردم براي حضور پرشور در انتخابات - محتوای خبر