لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری سوم

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری سوم

 

ردیف

شماره همراه

مشخصات

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

0935…3572

الهام شکور

1500000

 

2

0915…8623

مجید مظفریان قاسم آباد

400000

 

3

0939…6165

حسین بهرمند

800000

 

4

0915…3689

ابراهیم رحمانی(پروین عبداللهی)

2000000

 

5

0939…8169

فایزه سادات خراشادی زاده

500000

 

6

0933…2681

محبوبه عباسی

700000