لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری هفتم