لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری پنجم

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری پنجم

 

ردیف

شماره همراه

مشخصات

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

0915…3605

اکرم خداشاهی (ذوالفقار خداشاهی)

1000000ریال

 

2

0939…6522

زینب سعیدی

1500000ریال

 

3

0915…7528

احمد رضاکدخدا

600000ریال

 

4

0935…7405

سمانه ترابی

1500000ریال

 

5

0915…4483

محسن محمد دوست

600000ریال