لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری چهارم

 

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی _ شش ماهه اول سال 1394 _ سری چهارم

 

ردیف

شماره همراه

مشخصات

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

0938…7539

کلثوم عطایی

2000000

 

2

0915…5122

مجتبی احمدی

1000000ریال

 

3

0915…1828

مرضیه فاضلی

2000000ریال

 

4

0915…9762

حسن کرامتی بیناباج

800000ریال

 

5

0915…8475

ایرج سیروزی جهان تیغ

1500000ریال

 

6

0937…8883

صدیقه وفایی

700000ریال