جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

مدرک تحصیلی جعلی - نمایشگر گزارش 5

 

 

مدرک تحصیلی جعلی

محکومیت سلطان جعل مدرک که اقدام به فروش مدارک آموزشی تحصیلی و شغلی می کرد.