مسابقه مسیرطلایی- فرشتگان شهریور93ماه

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان شهریور93ماه اهدا می شود

مبلغ اهدایی

از

نام شرکت کننده

ردیف

500000ریال

مشهد ریزه

عظیمه خادم زاده

1

500000ریال

مشهد

منا کوشازاده

2

500000ریال

مشهد

اشرف باصفا

3

500000ریال

مشهد

مهناز جعفریان

4

500000ریال

قوچان

صدیقه آزادی

5

500000ریال

مشهد

سارا قربانی

6

500000ریال

صالح آباد

سمیه دوستکام

7

500000ریال

جغتای

سمیرا تاوانه

8

500000ریال

کاشمر

سیما شامکانی

9

500000ریال

مشهد

الهام کلیدری

10

500000ریال

مشهد

زهرا ذوالفقاری

11

500000ریال

مشهد

سمانه حمیدی

12

500000ریال

مشهد

شمسی گشتی

13

500000ریال

مشهد

عبدالرضاخیامی

14

600000ریال

باخرز

یاسرحقیقی

15

600000ریال

سبزوار

فاطمه جمالی نسب

16

500000ریال

مشهد

احمدیگانه پور

17

500000ریال

مشهد

مجتبی رادعلی

18

600000ریال

مشهد

محدثه ثابت

19

600000ریال

مشهد

صدیقه دانای سیج

20

600000ریال

تربت حیدریه

حمیدرضاابراهیمی

21

500000ریال

تربت حیدریه

احمد پهلوان

22

500000ریال

کاشمر

عاطفه طرقی

23

400000ریال

مشهد

الهه شجاعی

24

500000ریال

مشهد

روح ا... کاملی

25

500000ریال

مشهد

شهرزاد اسدی

26

500000ریال

مشهد

مژده کهدویی

27

500000ریال

خواف

الهه تدبیری

28

500000ریال

قوچان

سارا حسن زاده

29

500000ریال

مشهد

مهلا بزمی مقدم

30

500000ریال

مشهد

هاجرصغیرشورک

31

500000ریال

مشهد

شیوا روحی

32

500000ریال

مشهد

سمیه سادات منوری

33

500000ریال

تربت حیدریه

زهرا عباسی

34

500000ریال

قوچان

عصمت قربانی

35

500000ریال

صالح آباد

سمانه قاسمی

36

500000ریال

مشهد

فریده حسین زاده

37

500000ریال

مشهد

سکینه عالی

38

500000ریال

قوچان

نیلوفر ترابی

39

500000ریال

مشهد

فاطمه ساقی

40

500000ریال

مشهد

مریم اسماعیلی

41

500000ریال

کاشمر

فاطمه نیکدل

42

500000ریال

مشهد

زهرا نظری

43

500000ریال

مشهد

بهاره صادقی

44

500000ریال

کاشمر

سعیده بافنده

45

500000ریال

قوچان

صغری علیزاده

46

500000ریال

مشهد

معصومه نظام

47