بازگشت به صفحه کامل

مستند نگاهی دیگر: فریب - تظاهر رژیم پهلوی به دین داری

مستند نگاهی دیگر: فریب - تظاهر رژیم پهلوی به دین داری


مستند نگاهی دیگر: فریب - تظاهر رژیم پهلوی به دین داری

تهیه کننده :سید شجاع مرتضوی

محقق :سعید خو محمدی

تصویربردار: غلامرضا زوزنی

تدوین گر: مصطفی شیروانی

گوینده: داوود فیوزی