بازگشت به صفحه کامل

مستند نگاهی دیگر - پیروزی نهایی - تظاهرات عظیم مردمی اطراف حرم مطهر و عزم برای پیروزی نهایی

مستند نگاهی دیگر - پیروزی نهایی - تظاهرات عظیم مردمی اطراف حرم مطهر و عزم برای پیروزی نهایی


نگاهی دیگر - پیروزی نهایی - تظاهرات عظیم مردمی اطراف حرم مطهر و عزم برای پیروزی نهایی

 

 

تهیه کننده :سید شجاع مرتضوی

محقق :سعید خو محمدی

تصویربردار: غلامرضا زوزنی

تدوین گر: مصطفی شیروانی

گوینده: داوود فیوزی