مسیرطلایی -فرشتگان دی93

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان دی93ماه اهدا می شود

مبلغ اهدایی

از

نام شرکت کننده

ردیف

900000ریال

مشهد

محمدزیرک

1

900000ریال

مشهد

سمیه پارسا

2

500000ریال

قوچان

حسین مالیاتگر

3

700000ریال

مشهد

معصومه لطف آبادی

4

500000ریال

مشهد

سمانه صفایی

5

400000ریال

مشهد

تکتم بگ زاده

6

600000ریال

مشهد

محدثه صالحی

7

800000ریال

قوچان

فاطمه فرهادنیا

8

700000ریال

مشهد

علیرضاقادری

9

800000ریال

سبزوار

رضاقرائی

10

800000ریال

مشهد

جوادصادق آبکوه

11

800000ریال

مشهد

معصومه راسخ

12

900000ریال

مشهد

مهدیه ژیان جباری

13

800000ریال

قوچان

فاطمه فرهادنیا

14

500000ریال

مشهد

آمنه اسماعیلی

15

500000ریال

مشهد

معصومه منصوری

16

1500000ریال

مشهد

میتراداروغه

17

1500000ریال

مشهد

نویدکاظمی

18

600000ریال

تایباد

عامرخادم زاده

19

1000000ریال

گناباد

فاطمه کمالی

20

600000ریال

نیشابور

زهرادشتکی

21

500000ریال

مشهد

سوگندیوسفی

22

900000ریال

بردسکن

حسین امینی

23

800000ریال

مشهد

فاطمه حسین زاده

24

1000000ریال

تایباد

سبحانعظیمی

25

1500000ریال

تایباد

زیورپیوسته

26

600000ریال

مشهد

عاطفه دائمی

27

2000000ریال

مشهد

حسین روشن ضمیر

28

400000ریال

تایباد

عطامحمدکاظم زاده

29