رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

معرفی بیماری سالک - محتوای خبر

 

 

متن خبر

معرفی بیماری سالک

وجود زباله های ساختماعی، توسعه شهری و ساخت وساز در مناطق خارج از محدوده شهر از عوامل مهم شیوع بیماری سالک است، موضوعی که نیاز به توجه و هماهنگی دستگاههای مختلف دارد.