Skip to Content

موفقیت فرزند همکار

موفقیت فرزند همکارمان آقای عطا شیبانی

سر کار خانم آیناز عطا شیبانی فرزند آقای شیبانی در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری استان خراسان رضوی موفق به کسب رتبه اول در رشته نمایش صحنه ای شده است.

به دنبال کسب این موفقیت مدیر کل آموزش و پرورش و رئیس ستاد عالی مسابقات فرهنگی هنری استان خراسان رضوی تقدیر نامه ای به ایشان اهداء کرد.