رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نشست خبری تخلفات انتخاباتی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نشست خبری تخلفات انتخاباتی

از نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان رعایت قانون انتظار می‌ر‌ود. در این بسته خبری از انتخابات، تخلفات و جرائم انتخاباتی می‌شنویم. از رعایت احترام طرفین،  رقابت سالم، امنیت و مشارکت، بی‌طرفی، انصاف، عدم تبیض، شفّافیّت و قانون مداری می‌شنویم.