واریز لیست شماره 3 برندگان مسابقه مسیر طلایی

بر اساس اعلام تهیه کننده محترم برنامه مسابقه مسیر طلایی، لیست ذیل (لیست شماره 3) به حساب شرکت کنندگان واریز شد.

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی(3) _ 1395

ردیف

مشخصات

تاریخ شرکت

برنامه

مبلغ (ریال)

1

محدثه حسینی سورون

7/4/95

102

900000

2

محمدنویدی

6/4/95

101

500000

3

حسین رحیمی

8/4/95

103

1200000

4

محمد علی آلیا

10/4/95

105

1100000

5

حسین سلطانی

15/4/95

110

600000

6

سیدجلال سیدی طرقی

17/4/95

112

1400000

7

فاطمه تیموری

19/4/95

114

1200000

8

علی پورحسین

20/4/95

115

700000

9

سمیه معجمی

22/4/95

117

900000

10

هاشم چوپانیار

10/5/95

136

1000000

11

علی فولادی

24/4/95

119

1000000

12

ابوالقاسم قایدی

1/2/95

31

800000

13

فاطمه شیرازی

26/4/95

121

900000

14

مصطفی جعفری

27/4/95

122

700000

15

وحیده صمدی

28/4/95

123

800000

16

بهاره بلوچی

1/5/95

127

500000

17

حسین مهدوی

29/4/95

124

500000

18

کاظم داوطلب

31/4/95

126

800000

19

زهرا قادری

2/5/95

128

800000

20

سمیه جوانبخت

14/1/95

11

500000