Skip to Content

پیشنهاد بودجه هزار میلیاردی وام ازدواج/ 900 هزار متقاضی هنوز وام ازدواج نگرفته اند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد بودجه یک هزار میلیارد تومانی برای پرداخت وام ازدواج متقاضیان به کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.


عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پرداخت وام ازدواج از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس و با امضای بیش از 50 نماینده داده شد که این طرح پس از بررسی و تصویب بودجه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه هفته گذشته این طرح را بررسی کرد و کلیات آن به تصویب رسید. بر همین اساس قرار شده که وجوه اداره شده در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گیرد.

عزیزی درباره میزان این وجوه اداره شده توضیح داد: پیشنهاد ما یک هزار میلیارد تومان است. اما بانک مرکزی پیشنهاد اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی داده که این پیشنهاد نشان دهنده اطلاعات ناقص و یا اشتباهی است. چرا که در حال حاضر 900 هزار نفر متقاضی دریافت وام سه میلیون تومانی است که اگر این دو عدد را در یکدیگر ضرب کنیم، به اعتباری معادل دو هزار و 700 میلیارد تومان احتیاج داریم.

به گفته وی، مجلس هزار میلیارد آن را تامین کند و بانک مرکزی نیز 1700 میلیارد تومان آن را بدهد، دیگر هیچ متقاضی وام ازدواج، در صف انتظار نخواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 900 هزار نفر متقاضی هنوز موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند، گفت: با تامین اعتبار وجوه اداره شده از سوی مجلس و اعتبار از سوی بانک مرکزی تا پایان سال تمام متقاضیان وام خود را دریافت می کنند.

Authors: خبرگزاری مــهر