رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ کارگاه غیرمجاز تولید داروهای گیاهی - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ کارگاه غیرمجاز تولید داروهای گیاهی

کشف و پلمپ کارگاه غیرمجازی که در شرایط غیر بهداشتی و غیر استاندارد، مبادرت به تهیه و تولید داروهای گیاهی می نمود.

بخش اول


بخش دوم