رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ کشف و پلپ یک حلقه چاه عمیق غیرمجاز - بخش دوم - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ کشف و پلپ یک حلقه چاه عمیق غیرمجاز - بخش دوم

کشف و پلپ یک حلقه چاه عمیق غیرمجاز در محدوده  روستای بازه ، نزدیکی گلبهار شهرستان چناران

.