رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش5/ مزاحمت ها برای تلفن 110 - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش5/ مزاحمت ها برای تلفن 110

گزارش از مرکز فوریت های پلیس 110

مزاحمت های تلفنی برای این مرکز و آسیب هایی که این اقدام ناپسند برای شهروندان به وجود می آورد.