رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

ھم اندیشی برای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ھم اندیشی برای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

ھم اندیشی برای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با حضور مدیران رسانه ھای استان انجام شد

ھم اندیشی برای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان رضوی، جلسه ھم اندیشی برای تبیین بیانیه گام دوم انقلاب  در جلسه قرار گاه رسانه ای استان که باحضور مدیران رسانه ای خراسان رضوی و با ھدف ھم اندیشی درباره راھکارھای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برگزار شد،
حاضران، رسانه ھا را به مثابه موتور محرکه مطالبه گری این بیانیه دانستند و بر ضرورت تبیین جزئیات بیانیه برای اھالی رسانه تاکید کردند.
 
مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی در این نشست تاکید کرد: اگر به تصویر کشیدن موفقیتھای مدیران جوان در کنار بیان کاستیھا و نقد منصفانه در دستورکار رسانه ھا قرار گیرد، مھمترین راھبرد بیانیه گام دوم انقلاب که امیدآفرینی است، به تحقق نزدیکتر می شود. محسن نصرپور یادآور شد: امیدآفرینی با تکرار این واژه اتفاق نخواھد افتاد، بلکه ترسیم راهھای رسیدن به زندگی مطلوب از طریق نمایش مصداقھای آن میتواند یک گام یا عملی برای امیدآفرینی باشد، اگر تولیدی در این مسیر ھم انجام میشود نباید صرفا تولیدات گفتگومحور مصاحبه ای مدنظر قرار گیرد، بلکه فیلم، مستند و به طور کلی، بیان غیرمستقیم آثار بھتری خواھد داشت. از نگاه نصرپور یک نکته کلیدی در گام دوم باید برای مخاطبان رسانه ھا تبیین شود و آن این که دستاوردھای موجود، با وجود موانع  بسیاری به دست آمده که از سوی دشمنان در مسیر انقلاب اسلامی ایجاد شده است.