5300 بیمار زیرپوشش خدمات انجمن حمایت از بیماران کلیوی خراسان رضوی هستند