800 واحد دارای مجوز کبابی، آشپزخانه و رستوران در مشهد فعالیت دارند