خراسان رضوی
صفحه اصلی آرشیو سیما
بازگشت به صفحه قبلی
 
آرشیو سیما

آرشیو سیما » تلویزیون » مسابقات تلویزیونی

مسابقات تلویزیونی

نتایج 1 - 20 از 123

تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج مردادماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 800000ریال گناباد زهرا نوریان 1 900000ریال تربت حیدریه مرجان معراجی 2 600000ریال مشهد سعید گل اندام 3 400000ریال باخرز داوود کهندلان 4 1500000ریال گناباد مریم خسروی 5 900000ریال نیشابور هادی خلیقی 6 2000000ریال مشهد وجیهه آهنیان 7 800000ریال مشهد اشرف قوی 8 600000ریال مشهد داوود محمد علی پور 9 500000ریال مشهد سهراب نیک خواه 10 1000000ریال مشهد مهین کهدویی 11 2000000ریال مشهد فاطمه عابدی 12
شنبه, 26 مهر 1393 | آبازدید 62
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج خرداد ماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 400000ریال قوچان محمد حسن قاچکانلو 1 500000ریال تربت حیدریه سید مهدی معراجی 2 1500000ریال نیشابور حکیمه سادات احمدی 3 1000000ریال مشهد مجتبی معصومی 4 1500000ریال قوچان فاطمه صادقی 5 400000ریال مشهد مهدی اخروی 6 2000000ریال نیشابور مصطفی اکبری 7 500000ریال مشهد فاطمه بازور 8 600000ریال مشهد آمنه غفوریان زارعی 9 2000000ریال مشهد الهام شکور 10 1000000ریال مشهد محمدحسین ریحانی 11 600000ریال مشهد مقدس آتکه حسینیان 12
جمعه, 25 مهر 1393 | آبازدید 28
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج تیر ماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 700000ریال زاوه مهران ابراهیمی 1 2000000ریال تایباد عظیمه خادم زاده 2 500000ریال مشهد میناخدابخش 3 800000ریال جیزآباد مسعودعباسی 4 1500000ریال باخرز محبوبه عباسی 5 1000000ریال نیشابور محمدعشقی 6 400000ریال جغتای رضامنیدری 7 2000000ریال تربت حیدریه فهیمه جعفری 8 1500000ریال مشهد ریحانه نحری 9 900000ریال نیشابور سید حسین حسینی 10 700000ریال مشهد منیره واعظ 11
دوشنبه, 14 مهر 1393 | آبازدید 74
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج تیر ماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 700000ریال زاوه مهران ابراهیمی 1 2000000ریال تایباد عظیمه خادم زاده 2 500000ریال مشهد میناخدابخش 3 800000ریال جیزآباد مسعودعباسی 4 1500000ریال باخرز محبوبه عباسی 5 1000000ریال نیشابور محمدعشقی 6 400000ریال جغتای رضامنیدری 7 2000000ریال تربت حیدریه فهیمه جعفری 8 1500000ریال مشهد ریحانه نحری 9 900000ریال نیشابور سید حسین حسینی 10 700000ریال مشهد منیره واعظ 11
سه شنبه, 08 مهر 1393 | آبازدید 98
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج تیر ماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 700000ریال زاوه مهران ابراهیمی 1 2000000ریال تایباد عظیمه خادم زاده 2 500000ریال مشهد میناخدابخش 3 800000ریال جیزآباد مسعودعباسی 4 1500000ریال باخرز محبوبه عباسی 5 1000000ریال نیشابور محمدعشقی 6 400000ریال جغتای رضامنیدری 7 2000000ریال تربت حیدریه فهیمه جعفری 8 1500000ریال مشهد ریحانه نحری 9 900000ریال نیشابور سید حسین حسینی 10 700000ریال مشهد منیره واعظ 11
شنبه, 05 مهر 1393 | آبازدید 98
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان خرداد93 اهدا می شود. مبلغ اهدایی از نام شرکت کننده ردیف 800000ریال جیم آباد اکرم ذاکری 1 500000ریال مشهد سعیده شارو 2 800000ریال تربت حیدریه سجادمدبری 3 900000ریال سبزوار رمضانعلی بهمن آبادی 4 500000ریال مشهد جوادمشکی 5 800000ریال درگز حسن کاظمی 6 900000ریال تایباد داوودمرغزاری 7 1000000ریال مشهد سمانه کرمانی نژاد 8 500000ریال مشهد زهراآتین 9 1500000ریال مشهد سیمانیک زاد 10 400000ریال کاشمر آزیتاخانیزاده 11 600000ریال مشهد طیبه ارفعی 12 900000ریال مشهد بهمن عابدی 13 600000ریال نیشابور سادات احمدی 14 1500000ریال کاشمر احسان زارعی 15 1500000ریال قوچان طاهره منصوری 16 1500000ریال مشهد سیمانیک زاد 17 500000ریال تربت حیدریه فاطمه کریمی 18 800000ریال تربت حیدریه ابوالقاسم رمضانی 19 500000ریال مشهد زهرانهری 20 2000000ریال مشهد سعیدعزیزی 21 500000ریال مشهد مقدس بتول خلیلی 22 500000ریال مشهد میلادنعمتی 23 800000ریال سبزوار لیلی بینقی 24 700000ریال مشهد محمودرضایی 25 600000ریال کاشمر زکیه سلمانی 26 1500000ریال سبزوار حامدزارعی 27 400000ریال مشهد فاطمه موسوی 28
پنجشنبه, 03 مهر 1393 | آبازدید 98
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان تیر93 اهدا می شود مبلغ اهدایی از نام شرکت کننده ردیف 1000000ریال مشهد هانیه مهمانخواه 1 900000ریال تایباد عزیزالله نیک محمدی 2 800000ریال نیشابور آرزومحمدی 3 500000ریال مشهد رضاچاری 4 400000ریال مشهد مرتضی ایرانی 5 1500000ریال مشهد محمدساعی 6 1500000ریال مشهد ربابه رضایی 7 1500000ریال مشهد علی محمدامیری 8 600000ریال مشهد الهام نصیری 9 900000ریال مشهد عسگرمسعودی 10 1000000ریال باخرز شکوفه عباسی 11 600000ریال مشهد الهه ذکاوت 12 1500000ریال گناباد عفت جزایری 13 1500000ریال مشهد فاطمه بنی اسدی 14 800000ریال مشهد اکبراله آبادی 15 1000000ریال مشهد نجمه حسن زاده 16 900000ریال مشهد محمود ثابت 17 500000ریال مشهد منصوره اصغریان 18 800000ریال مشهد اعظم صالحی 19 500000ریال مشهد محمد یگانه پور 20 500000ریال مشهد بهنام دارابی 21 800000ریال مشهد سیده فاطمه ماشاالله 22 2000000ریال مشهد قادرهراتی 23 2000000ریال مشهد محمدعلی خیامی 24
دوشنبه, 24 شهریور 1393 | آبازدید 267
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج تیر ماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 700000ریال زاوه مهران ابراهیمی 1 2000000ریال تایباد عظیمه خادم زاده 2 500000ریال مشهد میناخدابخش 3 800000ریال جیزآباد مسعودعباسی 4 1500000ریال باخرز محبوبه عباسی 5 1000000ریال نیشابور محمدعشقی 6 400000ریال جغتای رضامنیدری 7 2000000ریال تربت حیدریه فهیمه جعفری 8 1500000ریال مشهد ریحانه نحری 9 900000ریال نیشابور سید حسین حسینی 10 700000ریال مشهد منیره واعظ 11
پنجشنبه, 06 شهریور 1393 | آبازدید 359
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری فرشتگان اردیبهشت93 اهدا می شود مبلغ اهدایی از نام شرکت کننده ردیف 600000ریال نیشابور کبری بوژآبادی 1 500000ریال قوچان علی خوش اندام 2 ریال 700000 مشهد عاطفه مصدق زاده 3 2000000ریال مشهد حسین ندمانی 4 700000ریال کاشمر حسین خزاعی 5 1500000ریال مشهد حمیده قاسمی 6 2000000ریال مشهد مصطفی یزدانی 7 500000ریال مشهد محیا طهماسبی 8 500000ریال مشهد فرشته وطن دوست 9 500000ریال مشهد فاطمه ملکوتی 10 500000ریال مشهد طهورا توکلی فر 11 500000ریال مشهد فرشته ثباتی 12 500000ریال نیشابور زهرا علی آبادی 13 500000ریال مشهد معصومه آذرمی 14 500000ریال مشهد مرضیه زارع 15 500000ریال مشهد فهیمه حسینی 16 500000ریال مشهد عاطفه مصدق زاده 17 500000ریال تربت حیدریه مرضیه حسین نیا 18 500000ریال نیشابور عصمت بلوکی 19 500000ریال مشهد ژاله رضایی 20 500000ریال مشهد مهلا خورسندی 21 500000ریال زرین دشت فارس سمیرا صالحی 22 500000ریال مشهد نکورا رسولی تبار 23 500000ریال درگز فهیمه تیموری مقدم 24 500000ریال قوچان اشرف سعدی 25 500000ریال کلات سمیه رفعتی 26 500000ریال مشهد مریم حسن پور ثانی 27 500000ریال قوچان فاطمه سجادی 28 500000ریال مشهد لیلا طالعی 29 500000ریال تربت جام زینب پورحاجی محمودی 30 500000ریال خواف طاهره زنگنه اسدی 31 500000ریال کاشمر زینب ایمانی 32 500000ریال مشهد طوبی مؤمنی فر 33 500000ریال سرخس طیبه شاهمرادی 34 500000ریال مشهد ناهید مشهدی 35 500000ریال مشهد زهرا قیاسی بایگی 36 500000ریال مشهد وفا سادات موسوی نژاد 37 500000ریال مشهد سوگند گلچناربو 38 500000ریال مشهد مقدس مهناز قنبرزاده 39
شنبه, 25 مرداد 1393 | آبازدید 285
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج خرداد ماه93 اهدا می شود مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 400000ریال قوچان محمد حسن قاچکانلو 1 500000ریال تربت حیدریه سید مهدی معراجی 2 1500000ریال نیشابور حکیمه سادات احمدی 3 1000000ریال مشهد مجتبی معصومی 4 1500000ریال قوچان فاطمه صادقی 5 400000ریال مشهد مهدی اخروی 6 2000000ریال نیشابور مصطفی اکبری 7 500000ریال مشهد فاطمه بازور 8 600000ریال مشهد آمنه غفوریان زارعی 9 2000000ریال مشهد الهام شکور 10 1000000ریال مشهد محمدحسین ریحانی 11 600000ریال مشهد مقدس آتکه حسینیان 12
جمعه, 24 مرداد 1393 | آبازدید 296
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تاآسمان شهر نام نام خانوادگی تعدادشرکت کنندگان تاریخ ردیف مشهد معین زارع ۱۶٬۳۴۶ 8/4/93 1 مشهد طاهره نوغاني ۱۶٬۳۴۶ 8/4/93 2 تربت حيدريه غلامعلي وفابخش ۱۶٬۳۴۶ 8/4/93 3 باخرز یاسر قهرمان 7652 9/4/93 4 مشهد محمدرضا آذری 7652 9/4/93 5 مشهد سیده اعظم سعادتی 7652 9/4/93 6 روستاى امرغان طوس وحيدبستان امرغان ۱۰٬۱۰۱ 10/4/93 7 مشهد فرزانه آدابی ۱۰٬۱۰۱ 10/4/93 8 فريمان راضيه غلامپور ۱۰٬۱۰۱ 10/4/93 9 مشهد هادىفتوحى ۶٬۴۴۹ 93/4/11 10 مشهد فاطمه نقيب بشرويه ۶٬۴۴۹ 93/4/11 11 گناباد زهرا نژادابراهیم ۶٬۴۴۹ 93/4/11 12 مشهد مينا خراساني ۵٬۴۰۹ 12/4/93 13 قوچان عباس سيدي ۵٬۴۰۹ 12/4/93 14 مشهد حسن ابوترابی ۵٬۴۰۹ 12/4/93 15 مشهد نرجس قاسمی طبسی ۶٬۹۸۴ 13/4/93 16 کاخک گناباد فاطمه کاملی ۶٬۹۸۴ 13/4/93 17 گلبهار صدیقه کابلی ۶٬۹۸۴ 13/4/93 18 تربت جام مهلا مهدوي ۶٬۹۳۸ 14/4/93 19 مشهد سکینه فداکار ۶٬۹۳۸ 14/4/93 20 چناران ایوب رهنما ۶٬۹۳۸ 14/4/93 21 درگز فردین معجنی ۶٬۵۶۷ 15/4/93 22 قوچان روستای آلماجق اکرم قلیپور ۶٬۵۶۷ 15/4/93 23 مشهد علی اکبرنامجومنش ۶٬۵۶۷ 15/4/93 24 جغتای قاسم رضازاده ۱۸٬۳۷۹ 16/4/93 25 مشهد فاطمه دشتبانی ۱۸٬۳۷۹ 16/4/93 26 مشهد محسن مزدگانلو ۱۸٬۳۷۹ 16/4/93 27 درگز سمیه محمدی ۱۰٬۲۶۷ 17/4/93 28 مشهد محمدحسین نامجومنش ۱۰٬۲۶۷ 17/4/93 29 مشهد طاهره کسرایی ۱۰٬۲۶۷ 17/4/93 30 مشهد حسین رشتی باف ۱۰٬۵۲۴ 18/4/93 31 خلیل اباد مرضیه آدینه ۱۰٬۵۲۴ 18/4/93 32 درگز عشرت گندمکار ۱۰٬۵۲۴ 18/4/93 33 مشهد سحر احمديان ۴٬۸۸۳ 19/4/93 34 مشهد مهدي گلزردي ۴٬۸۸۳ 19/4/93 35 قوچان شهناز براتی ۴٬۸۸۳ 19/4/93 36 شاندیز فاطمه سرباز ۷٬۷۳۹ 20/4/93 37 جغتای محمد رضا بهمن آبادی ۷٬۷۳۹ 20/4/93 38 مشهد صدیقه اعتمادیان ۷٬۷۳۹ 20/4/93 39 مشهد فاطمه پناهی ۸٬۱۹۳ 21/4/93 40 کلات نادری پروین نادرپور ۸٬۱۹۳ 21/4/93 41 مشهد فیروزه مرادی ۸٬۱۹۳ 21/4/93 42 روستای پلبند رضا محمدی ۸٬۶۱۶ 22/4/93 43 مشهد محمدحسین قاسمی ۸٬۶۱۶ 22/4/93 44 مشهد فاطمه سادات نظام ۸٬۶۱۶ 22/4/93 45 مشهد مریم خیری ۴٬۱۴۶ 23/4/93 46 طرقبه زیبا عباسزاده ۴٬۱۴۶ 23/4/93 47 بشرویه‎ ‎ محمودآذری ۴٬۱۴۶ 23/4/93 48 مشهد مرضیه احمدی ۲٬۵۶۲ 24/4/93 49 محولات مرضیه مزین ۲٬۵۶۲ 24/4/93 50 باخرز یاسر قهرمان ۲٬۵۶۲ 24/4/93 51 مشهد معصومه قنبری ۳٬۳۱۷ 25/4/93 52 کاشمر غلامحسین یعقوبیان ۳٬۳۱۷ 25/4/93 53 تربت حیدریه مهدیه ملکی ۳٬۳۱۷ 25/4/93 54 مشهد بهاره خدیو شجاعیان ۴٬۱۱۸ 26/4/93 55 بجستان مهناز شعباني اول ۴٬۱۱۸ 26/4/93 56 مشهد محمد پروانه ۴٬۱۱۸ 26/4/93 57 قوچان ابوالفضل حسن آبادي ۲٬۵۸۲ 27/4/93 58 رباط جز سبزوار زینب خادمی ۲٬۵۸۲ 27/4/93 59 مشهد فرشته روهنده ۲٬۵۸۲ 27/4/93 60 تربت حیدریه هادی بلیدی ۲٬۷۶۰ 28/4/93 61 مشهد علی شاه محمدی ۲٬۷۶۰ 28/4/93 62 مشهد ثرياقرباني ۲٬۷۶۰ 28/4/93 63 مشهد احمد وجداني ۳٬۳۹۶ 29/4/93 64 بردسکن فریبا نخعی ۳٬۳۹۶ 29/4/93 65 مشهد رضابنی اسد ۳٬۳۹۶ 29/4/93 66 سرخس فاطمه محمدی ۲٬۵۱۹ 30/4/93 67 كاشمر ايور محمد صادق تقىزاده ۲٬۵۱۹ 30/4/93 68 مشهد معصومه آدينى ۲٬۵۱۹ 30/4/93 69 مشهد مليحه نجاتيان قاليباف ۲٬۳۳۴ 31/4/93 70 مشهد ابوالفضل‌خوشنود ۲٬۳۳۴ 31/4/93 71 نيشابور مريم سلطاني ۲٬۳۳۴ 31/4/93 72 مشهد محمد عليزاده ۱٬۵۰۱ 1/5/93 73 سرخس فاطمه كريمي ۱٬۵۰۱ 1/5/93 74 مشهد نسرین امجدی ۱٬۵۰۱ 1/5/93 75 مشهد مژده معدنی ۱٬۱۰۳ 2/5/93 76 تربت جام قربانعلی اسماعیل جامی ۱٬۱۰۳ 2/5/93 77 بجستان اعظم سادات هاشمى ۱٬۱۰۳ 2/5/93 78 مشهد محسن مظلوم ۱٬۳۹۶ 3/5/93 79 شاندیز محمدحسام معینی نیا ۱٬۳۹۶ 3/5/93 80 رشتخوار زهراعظیمی راد ۱٬۳۹۶ 3/5/93 81 مشهد زهراایران نژاد ۱٬۴۳۴ 4/5/93 82 مشهد دنیابهروزی منش ۱٬۴۳۴ 4/5/93 83 گلبهار باران سادات امیرجهانشاهی ۱٬۴۳۴ 4/5/93 84 مشهد لعیا معیری پور ۲٬۰۱۷ 5/5/93 85 نیشابور زهرامحبی قندهاری ۲٬۰۱۷ 5/5/93 86 کلات نادر لاین نو قاسم ذوقی ۲٬۰۱۷ 5/5/93 87 مشهد بی بی امنه دقیقه مومنی ۳٬۸۶۲ 6/5/93 88 سبزوار احسان باشتنی ۳٬۸۶۲ 6/5/93 89 گناباد حميده پورحسين ۳٬۸۶۲ 6/5/93 90
شنبه, 11 مرداد 1393 | آبازدید 451
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تاآسمان شهر نام نام خانوادگی تعدادشرکت کنندگان تاریخ ردیف مشهد معین زارع ۱۶٬۳۴۶ 8/4/93 1 مشهد طاهره نوغاني ۱۶٬۳۴۶ 8/4/93 2 تربت حيدريه غلامعلي وفابخش ۱۶٬۳۴۶ 8/4/93 3 باخرز یاسر قهرمان 7652 9/4/93 4 مشهد محمدرضا آذری 7652 9/4/93 5 مشهد سیده اعظم سعادتی 7652 9/4/93 6 روستاى امرغان طوس وحيدبستان امرغان ۱۰٬۱۰۱ 10/4/93 7 مشهد فرزانه آدابی ۱۰٬۱۰۱ 10/4/93 8 فريمان راضيه غلامپور ۱۰٬۱۰۱ 10/4/93 9 مشهد هادىفتوحى ۶٬۴۴۹ 93/4/11 10 مشهد فاطمه نقيب بشرويه ۶٬۴۴۹ 93/4/11 11 گناباد زهرا نژادابراهیم ۶٬۴۴۹ 93/4/11 12 مشهد مينا خراساني ۵٬۴۰۹ 12/4/93 13 قوچان عباس سيدي ۵٬۴۰۹ 12/4/93 14 مشهد حسن ابوترابی ۵٬۴۰۹ 12/4/93 15 مشهد نرجس قاسمی طبسی ۶٬۹۸۴ 13/4/93 16 کاخک گناباد فاطمه کاملی ۶٬۹۸۴ 13/4/93 17 گلبهار صدیقه کابلی ۶٬۹۸۴ 13/4/93 18 تربت جام مهلا مهدوي ۶٬۹۳۸ 14/4/93 19 مشهد سکینه فداکار ۶٬۹۳۸ 14/4/93 20 چناران ایوب رهنما ۶٬۹۳۸ 14/4/93 21 درگز فردین معجنی ۶٬۵۶۷ 15/4/93 22 قوچان روستای آلماجق اکرم قلیپور ۶٬۵۶۷ 15/4/93 23 مشهد علی اکبرنامجومنش ۶٬۵۶۷ 15/4/93 24 جغتای قاسم رضازاده ۱۸٬۳۷۹ 16/4/93 25 مشهد فاطمه دشتبانی ۱۸٬۳۷۹ 16/4/93 26 مشهد محسن مزدگانلو ۱۸٬۳۷۹ 16/4/93 27 درگز سمیه محمدی ۱۰٬۲۶۷ 17/4/93 28 مشهد محمدحسین نامجومنش ۱۰٬۲۶۷ 17/4/93 29 مشهد طاهره کسرایی ۱۰٬۲۶۷ 17/4/93 30 مشهد حسین رشتی باف ۱۰٬۵۲۴ 18/4/93 31 خلیل اباد مرضیه آدینه ۱۰٬۵۲۴ 18/4/93 32 درگز عشرت گندمکار ۱۰٬۵۲۴ 18/4/93 33 مشهد سحر احمديان ۴٬۸۸۳ 19/4/93 34 مشهد مهدي گلزردي ۴٬۸۸۳ 19/4/93 35 قوچان شهناز براتی ۴٬۸۸۳ 19/4/93 36 شاندیز فاطمه سرباز ۷٬۷۳۹ 20/4/93 37 جغتای محمد رضا بهمن آبادی ۷٬۷۳۹ 20/4/93 38 مشهد صدیقه اعتمادیان ۷٬۷۳۹ 20/4/93 39 مشهد فاطمه پناهی ۸٬۱۹۳ 21/4/93 40 کلات نادری پروین نادرپور ۸٬۱۹۳ 21/4/93 41 مشهد فیروزه مرادی ۸٬۱۹۳ 21/4/93 42 روستای پلبند رضا محمدی ۸٬۶۱۶ 22/4/93 43 مشهد محمدحسین قاسمی ۸٬۶۱۶ 22/4/93 44 مشهد فاطمه سادات نظام ۸٬۶۱۶ 22/4/93 45 مشهد مریم خیری ۴٬۱۴۶ 23/4/93 46 طرقبه زیبا عباسزاده ۴٬۱۴۶ 23/4/93 47 بشرویه‎ ‎ محمودآذری ۴٬۱۴۶ 23/4/93 48 مشهد مرضیه احمدی ۲٬۵۶۲ 24/4/93 49 محولات مرضیه مزین ۲٬۵۶۲ 24/4/93 50 باخرز یاسر قهرمان ۲٬۵۶۲ 24/4/93 51 مشهد معصومه قنبری ۳٬۳۱۷ 25/4/93 52 کاشمر غلامحسین یعقوبیان ۳٬۳۱۷ 25/4/93 53 تربت حیدریه مهدیه ملکی ۳٬۳۱۷ 25/4/93 54 مشهد بهاره خدیو شجاعیان ۴٬۱۱۸ 26/4/93 55 بجستان مهناز شعباني اول ۴٬۱۱۸ 26/4/93 56 مشهد محمد پروانه ۴٬۱۱۸ 26/4/93 57 قوچان ابوالفضل حسن آبادي ۲٬۵۸۲ 27/4/93 58 رباط جز سبزوار زینب خادمی ۲٬۵۸۲ 27/4/93 59 مشهد فرشته روهنده ۲٬۵۸۲ 27/4/93 60 تربت حیدریه هادی بلیدی ۲٬۷۶۰ 28/4/93 61 مشهد علی شاه محمدی ۲٬۷۶۰ 28/4/93 62 مشهد ثرياقرباني ۲٬۷۶۰ 28/4/93 63 مشهد احمد وجداني ۳٬۳۹۶ 29/4/93 64 بردسکن فریبا نخعی ۳٬۳۹۶ 29/4/93 65 مشهد رضابنی اسد ۳٬۳۹۶ 29/4/93 66 سرخس فاطمه محمدی ۲٬۵۱۹ 30/4/93 67 كاشمر ايور محمد صادق تقىزاده ۲٬۵۱۹ 30/4/93 68 مشهد معصومه آدينى ۲٬۵۱۹ 30/4/93 69 مشهد مليحه نجاتيان قاليباف ۲٬۳۳۴ 31/4/93 70 مشهد ابوالفضل‌خوشنود ۲٬۳۳۴ 31/4/93 71 نيشابور مريم سلطاني ۲٬۳۳۴ 31/4/93 72 مشهد محمد عليزاده ۱٬۵۰۱ 1/5/93 73 سرخس فاطمه كريمي ۱٬۵۰۱ 1/5/93 74 مشهد نسرین امجدی ۱٬۵۰۱ 1/5/93 75 مشهد مژده معدنی ۱٬۱۰۳ 2/5/93 76 تربت جام قربانعلی اسماعیل جامی ۱٬۱۰۳ 2/5/93 77 بجستان اعظم سادات هاشمى ۱٬۱۰۳ 2/5/93 78 مشهد محسن مظلوم ۱٬۳۹۶ 3/5/93 79 شاندیز محمدحسام معینی نیا ۱٬۳۹۶ 3/5/93 80 رشتخوار زهراعظیمی راد ۱٬۳۹۶ 3/5/93 81 مشهد زهراایران نژاد ۱٬۴۳۴ 4/5/93 82 مشهد دنیابهروزی منش ۱٬۴۳۴ 4/5/93 83 گلبهار باران سادات امیرجهانشاهی ۱٬۴۳۴ 4/5/93 84 مشهد لعیا معیری پور ۲٬۰۱۷ 5/5/93 85 نیشابور زهرامحبی قندهاری ۲٬۰۱۷ 5/5/93 86 کلات نادر لاین نو قاسم ذوقی ۲٬۰۱۷ 5/5/93 87
دوشنبه, 06 مرداد 1393 | آبازدید 445
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز یازدهم 18/4/93 حسین رشتی باف مشهد 1765...0915 مرضیه آدینه خلیل آباد 2261...0930 عشرت گندمکار درگز 5561...0915 روز دوازدهم 19/4/93 سحر احمدیان مشهد 1405...0915 مهدی گلزردی مشهد 5566...0930 شهناز براتی قوچان 7421...0915 روز سیزدهم 20/4/93 فاطمه سرباز شاندیز 7397...0937 محمد رضا بهمن ابادی جغتای 5785...0937 صدیقه اعتمادیان مشهد 2497...0915 روز چهاردهم 21/4/93 فاطمه پناهی مشهد 6918...0915 پروین نادرپور کلات نادری 8277...0915 فیروزه مرادی مشهد 3639...0915
شنبه, 04 مرداد 1393 | آبازدید 407
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز هفدهم 24/4/93 مرضیه احمدی مشهد 6559...0935 مرضیه مزین محولات 3783...0915 یاسر قهرمانی باخرز 2292...0915 روز هیجدهم 25/4/93 معصومه قنبری مشهد 9774...0937 غلام حسین یعقوبیان کاشمر 0172...0915 مهدیه ملکی تربت حیدریه 8917...0915 روز نوزدهم 26/4/93 بهاره خدیو شجاعیان مشهد 9644...0915 مهناز شعبانی اول بجستان 5600...0915 محمد پروانه مشهد 6343...0935 روز بیستم 27/4/93 ابوالفضل حسن آبادی قوچان 3930...0915 زینب خادمی رباط جز سبزوار 7687...0936 فرشته روهنده مشهد 1148...0915 روز بیست و یکم 28/4/93 هادی بلیدی تربت حیدریه 6630...0915 علی شاه محمدی مشهد 4597...0915 ثریا قربانی مشهد 7917...0936 روز بیست و دوم 29/4/93 احمد وجدانی مشهد 3345...0915 فریبا نخعی بردسکن 9327...0915 رضا بنی اسد مشهد 2791...0915
سه شنبه, 31 تیر 1393 | آبازدید 433
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز هفدهم 24/4/93 مرضیه احمدی مشهد 6559...0935 مرضیه مزین محولات 3783...0915 یاسر قهرمان باخرز 2292...0915 روز هیجدهم 25/4/93 معصومه قنبری مشهد 9774...0937 غلام حسین یعقوبیان کاشمر 0172...0915 مهدیه ملکی تربت حیدریه 8917...0915
يكشنبه, 29 تیر 1393 | آبازدید 552
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج اردیبهشت ماه93اهدا می شود. مبلغ اهدایی شهر نام شرکت کننده ردیف 2000000ریال مشهد حسن اله یاری 1 500000ریال مشهد حجت سرابی 2 2000000ریال نیشابور معصومه حجازی 3 1500000ریال مشهد صادق کلانتر 4 1200000ریال مشهد مریم حسن آبادی 5 1000000ریال تربت حیدریه فهیمه جعفری 6 800000ریال قوچان شعبان نیک نام 7 900000ریال مشهد هادی غفوری نیا 8 1500000ریال نیشابور طلعت سادات احمدی 9 600000ریال مشهد محمددررودی 10
پنجشنبه, 26 تیر 1393 | آبازدید 444
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان روز هشتم مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز هشتم 15/4/93 فردین معجنی درگز 1519...0915 اکرم قلیپور قوچان روستای آلماجق 6148...0938 علی اکبر نامجومنش مشهد 7235...0938
پنجشنبه, 19 تیر 1393 | آبازدید 615
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز اول 8/4/93 معین زارع مشهد 5552...0935 طاهره نوغانی مشهد 4973...0915 غلامعلی وفا بخش تربت حیدریه 1005...0915 روز دوم 9/4/93 یاسر قهرمانی باخرز 2292...0915 محمد رضا آذری مشهد 5740...0915 سیده اعظم سعادتی مشهد 3435...0936 روز سوم 10/4/93 وحید بستان امرغان روستای امرغان طوس 8866...0935 فرزانه آدابی مشهد 9775...0915 راضیه غلامپور فریمان 3515...0936 روز چهارم 11/4/93 هادی فتوحی مشهد 4061...0915 فاطمه نقیب بشرویه مشهد 4684...0915 زهرا نژاد ابراهیم گناباد 3836...0915
سه شنبه, 17 تیر 1393 | آبازدید 652
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز پنجم 12/4/93 مینا خراسانی مشهد 1331...0935 عباس سیدی قوچان 4306...0915 حسن ابوترابی مشهد 1325...0915 روز ششم 13/4/93 نرجس قاسمی طبسی مشهد 5703...0915 فاطمه کاملی کاخک گناباد 1916...0915 صدیقه کابلی گلبهار 8795...0915 روز هفتم 14/4/93 مهلا مهدوی تربت جام 6420...0930 سکینه فداکار مشهد 2368...0915 ایوب رهنما چناران 9069...0915
دوشنبه, 16 تیر 1393 | آبازدید 475
تلویزیون/مسابقات تلویزیونی
اسامی برندگان مسابقه قرآنی تا آسمان رمضان 1393 روز تاریخ نام و نام خانوادگی شهر شماره تماس روز اول 8/4/93 معین زارع مشهد 5552...0935 طاهره نوغانی مشهد 4973...0915 غلامعلی وفا بخش تربت حیدریه 1005...0915 روز دوم 9/4/93 یاسر قهرمانی باخرز 2292...0915 محمد رضا آذری مشهد 5740...0915 سیده اعظم سعادتی مشهد 3435...0936 روز سوم 10/4/93 وحید بستان امرغان روستای امرغان طوس 8866...0935 فرزانه آدابی مشهد 9775...0915 راضیه غلامپور فریمان 3515...0936 روز چهارم 11/4/93 هادی فتوحی مشهد 4061...0915 فاطمه نقیب بشرویه مشهد 4684...0915 زهرا نژاد ابراهیم گناباد 3836...0915
يكشنبه, 15 تیر 1393 | آبازدید 637

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 7

تاریخ آخرین به روز رسانی : 2014-10-23