برنامه تلویزیونی "گزارش پنج" را چگونه ارزیابی می کنید؟

برنامه رادیوئی "صبح به خیر خراسان" را چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش های مختلف خبری شبکه استانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

برنامه تلویزیونی "شب شرقی" را چگونه ارزیابی می کنید؟

برنامه رادیوئی "بالا خیابون پایین خیابون" را چگونه ارزیابی می کنید؟

تولیدات ویژه فضای مجازی صدا و سیمای خراسان رضوی را چگونه ارزیابی می کنید؟