من حریف شما هستم

جمله سردا سلیمانی به دشمنان ایران : من حریف شما هستم 


دانلود