تست

ارزیابی شما در خصوص برنامه "گزارش پنج" (در شهر) چیست؟
a.b.c.d.e.
% آرا
100% 1 خیلی خوب
0% 0 خوب
0% 0 متوسط
0% 0 ضعیف
0% 0 خیلی ضعیف

کل آرا: 1
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز